Μόνο για εταιρείες + 39 3513134328

Είστε μια εταιρεία, Κάνε εγγραφή τώρα

Ευρωπαϊκός νόμος για το τέλος των αποβλήτων

Όταν τα παλιοσίδερα πάψουν να θεωρούνται απόβλητα 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν. 333/2011

της 31ης Μαρτίου 2011

για τον καθορισμό των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του πότε ορισμένοι τύποι απορριμμάτων μετάλλων παύουν να θεωρούνται απόβλητα σύμφωνα με την οδηγία 2008/98 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/98 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και η οποία καταργεί ορισμένες οδηγίες (1), ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

μετά τη διαβίβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των προτεινόμενων διατάξεων,

λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

(1)

Η αξιολόγηση των διαφόρων ροών αποβλήτων δείχνει ότι οι αγορές ανακύκλωσης παλιοσίδερων θα επωφεληθούν από την εισαγωγή συγκεκριμένων κριτηρίων για να καθοριστεί πότε τα παλιοσίδερα που λαμβάνονται από τα απόβλητα παύουν να είναι απόβλητα. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και δεν θίγουν την ταξινόμηση των παλιοσίδερων ως απόβλητα που έχουν υιοθετήσει τρίτες χώρες.

(2)

Εκθέσεις από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρουν την ύπαρξη αγοράς και ζήτησης για παλιοσίδερο, χάλυβα και αλουμίνιο που προορίζονται για χρήση ως πρώτες ύλες σε χαλυβουργεία, χυτήρια και διυλιστήρια αλουμινίου για την παραγωγή μετάλλων. Τα απορρίμματα σιδήρου, χάλυβα και αλουμινίου θα πρέπει επομένως να είναι επαρκώς καθαρά και να πληρούν τα σχετικά πρότυπα ή προδιαγραφές που απαιτούνται από τη μεταλλουργική βιομηχανία.

(3)

Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του πότε ορισμένοι τύποι παλιοσίδερων παύουν να θεωρούνται απόβλητα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα θραύσματα σιδήρου, χάλυβα και αλουμινίου που λαμβάνονται μέσω εργασιών ανάκτησης πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις της μεταλλουργικής βιομηχανίας, συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και τα πρότυπα που ισχύουν για τα προϊόντα και δεν έχουν γενικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία. Από τις εκθέσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκύπτει ότι τα κριτήρια που προτείνονται για τον καθορισμό των αποβλήτων που χρησιμοποιούνται ως υλικά στην εργασία ανάκτησης, οι διαδικασίες και τεχνικές επεξεργασίας, καθώς και τα μεταλλικά υπολείμματα που λαμβάνονται από την ανάκτηση, πληρούν τους προαναφερθέντες στόχους. δεδομένου ότι θα πρέπει να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την παραγωγή απορριμμάτων σιδήρου, χάλυβα και αλουμινίου απαλλαγμένα από επικίνδυνες ιδιότητες και επαρκώς απαλλαγμένα από μη μεταλλικές ενώσεις.

(4)

Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα κριτήρια, θα πρέπει να προβλεφθεί η δημοσίευση πληροφοριών για παλιοσίδερα που έχουν πάψει να είναι απόβλητο και η θέσπιση συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

(5)

Τα κριτήρια μπορεί να χρειαστεί να αναθεωρηθούν εάν, κατά την παρακολούθηση της εξέλιξης της αγοράς σκραπ σιδήρου και χάλυβα και των σκραπ αλουμινίου, παρατηρηθούν αρνητικές επιπτώσεις στις αγορές ανακύκλωσης, ιδίως μείωση της διαθεσιμότητας αυτών των υλικών και δυσκολίες πρόσβασης σε αυτά.

(6)

Προκειμένου οι φορείς εκμετάλλευσης να μπορούν να συμμορφώνονται με τα κριτήρια που καθορίζουν πότε τα παλιοσίδερα παύουν να είναι απόβλητα, θα πρέπει να δοθεί κατάλληλο χρονικό διάστημα για να τεθεί σε ισχύ ο παρών κανονισμός.

(7)

Η επιτροπή που συστάθηκε με το άρθρο 39 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98 / ΕΚ δεν εξέδωσε γνώμη σχετικά με τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα αυτά και τη διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(8)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αντιτάχθηκε στις προτεινόμενες διατάξεις,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Το άρθρο 1

αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του πότε τα σκραπ σιδήρου, χάλυβα και αλουμινίου, συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων από κράμα αλουμινίου, παύουν να είναι απόβλητα.

Το άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί της Οδηγίας 2008/98 / ΕΚ.

Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί. εννοούμε με:

a)

Ως «παλαιοσίδηρο και χάλυβα» νοούνται τα θραύσματα μετάλλων που αποτελούνται κυρίως από σίδηρο και χάλυβα.

b)

«σκραπ αλουμινίου»: θραύσματα μετάλλων που αποτελούνται κυρίως από αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου·

c)

«Κάτοχος» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του τα παλιοσίδερα·

d)

«Παραγωγός»: ο κάτοχος που μεταφέρει παλιοσίδερα που για πρώτη φορά έπαυσαν να αποτελούν απόβλητο σε άλλο κάτοχο·

e)

«Εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση που εισάγει παλιοσίδερα που έχουν πάψει να αποτελούν απόβλητο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης·

f)

«Εξειδικευμένο προσωπικό», προσωπικό το οποίο, μέσω της εμπειρίας ή της εκπαίδευσης, έχει τις δεξιότητες να ελέγχει και να αξιολογεί τα χαρακτηριστικά των μεταλλικών απορριμμάτων.

g)

«Οπτική επιθεώρηση»: η επιθεώρηση παλιοσίδερων που επηρεάζει όλα τα μέρη μιας αποστολής και χρησιμοποιεί ανθρώπινες αισθητηριακές δεξιότητες ή οποιονδήποτε μη εξειδικευμένο εξοπλισμό·

h)

«Παρτίδα» σημαίνει μια παρτίδα παλιοσίδερων που προορίζεται να αποσταλεί από έναν παραγωγό σε άλλο κάτοχο και η οποία μπορεί να περιέχεται σε μία ή περισσότερες μονάδες μεταφοράς, π.χ. εμπορευματοκιβώτια.

Το άρθρο 3

Κριτήρια για παλιοσίδερο και χάλυβα

Το παλιοσίδερο και ο χάλυβας παύουν να θεωρούνται απόβλητα όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις κατά τη στιγμή της μεταφοράς από τον παραγωγό σε άλλο κάτοχο:

a)

τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως εισροές για την εργασία ανάκτησης πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο σημείο 2 του παραρτήματος I·

b)

τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως εισροές για την εργασία ανάκτησης έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο σημείο 3 του παραρτήματος I·

c)

τα θραύσματα σιδήρου και χάλυβα που προκύπτουν από την εργασία ανάκτησης συμμορφώνονται με τα κριτήρια που ορίζονται στο σημείο 1 του παραρτήματος I·

d)

ο κατασκευαστής έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των άρθρων 5 και 6.

Το άρθρο 4

Κριτήρια για σκραπ αλουμινίου

Τα σκραπ αλουμινίου, συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων από κράμα αλουμινίου, παύουν να είναι απόβλητα όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις κατά τη στιγμή της μεταφοράς από τον παραγωγό σε άλλο κάτοχο:

a)

τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως εισροή για την εργασία ανάκτησης πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο σημείο 2 του παραρτήματος II·

b)

τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως εισροές για την εργασία ανάκτησης έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο σημείο 3 του παραρτήματος II·

c)

τα θραύσματα αλουμινίου που προκύπτουν από την εργασία ανάκτησης πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο σημείο 1 του παραρτήματος II·

d)

ο κατασκευαστής έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των άρθρων 5 και 6.

Το άρθρο 5

Dichiarazione di configità

1. Ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας συντάσσει, για κάθε αποστολή παλιοσίδερων, δήλωση συμμόρφωσης με βάση το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα III.

2. Ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας διαβιβάζει τη δήλωση συμμόρφωσης στον επόμενο κάτοχο της αποστολής παλιοσίδερων. Ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας φυλάσσει αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης για τουλάχιστον ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης, θέτοντας το στη διάθεση των αρμόδιων αρχών που το ζητούν.

3. Η δήλωση συμμόρφωσης μπορεί να συνταχθεί σε ηλεκτρονική μορφή.

Το άρθρο 6

Διαχείρισης της ποιότητας

1. Ο κατασκευαστής εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας για να αποδείξει τη συμμόρφωση με τα κριτήρια που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4, αντίστοιχα.

2. Αυτό το σύστημα προβλέπει μια σειρά τεκμηριωμένων διαδικασιών σχετικά με καθεμία από τις ακόλουθες πτυχές:

a)

έλεγχος αποδοχής αποβλήτων που χρησιμοποιούνται ως υλικό για την εργασία ανάκτησης που αναφέρεται στο σημείο 2 των παραρτημάτων I και II·

b)

παρακολούθηση των διαδικασιών και τεχνικών επεξεργασίας που αναφέρονται στο σημείο 3.3 των παραρτημάτων I και II·

c)

παρακολούθηση της ποιότητας του παλιοσίδερου που λαμβάνεται από την εργασία ανάκτησης που αναφέρεται στο σημείο 1 των παραρτημάτων I και II (η οποία περιλαμβάνει επίσης δειγματοληψία και ανάλυση)·

d)

αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης της ακτινοβολίας που αναφέρεται στο σημείο 1.5 των παραρτημάτων I και II, αντίστοιχα·

e)

σχόλια πελατών σχετικά με την ποιότητα του παλιοσίδερου·

f)

καταγραφή των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία α) έως δ)·

g)

αναθεώρηση και βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας·

h)

εκπαίδευση προσωπικού.

3. Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας προβλέπει επίσης τις ειδικές υποχρεώσεις παρακολούθησης που αναφέρονται, για κάθε κριτήριο, στα παραρτήματα I και II.

4. Εάν μία από τις επεξεργασίες που αναφέρονται στο σημείο 3.3 του παραρτήματος I ή στο σημείο 3.3 του παραρτήματος II πραγματοποιηθεί από προηγούμενο κάτοχο, ο κατασκευαστής διασφαλίζει ότι ο προμηθευτής εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. .

5. Φορέας αρμόδιος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, που θεσπίζει κανόνες για τη διαπίστευση και την εποπτεία της αγοράς όσον αφορά την εμπορία προϊόντων (2), που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή οποιονδήποτε άλλο επαληθευτή περιβάλλοντος που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 20 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την εθελοντική συμμετοχή οργανισμών σε ένα κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) (3) διασφαλίζει ότι το σύστημα διαχείρισης ποιότητας συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια.

6. Ο εισαγωγέας απαιτεί από τους προμηθευτές του να εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης ποιότητας που συμμορφώνεται με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου και έχει ελεγχθεί από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή.

7. Ο κατασκευαστής παρέχει πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας στις αρμόδιες αρχές κατόπιν αιτήματος.

Το άρθρο 7

Εναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 9 Οκτωβρίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2011.

Καταχωρίστε την εταιρεία σας για να πουλήσετε και να αγοράσετε μέταλλα

Η εγγραφή είναι δωρεάν και προορίζεται για εταιρείες.

Μόνο για εταιρείες. 8-12 και 14-18
ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ
ΘΕΑ